Kỹ thuật viên nhà thuốc làm gì?

Suy nghĩ về việc trở thành một kỹ thuật viên dược? Dưới đây là 6 nhiệm vụ của kỹ thuật viên dược mà bạn sẽ chịu trách nhiệm và các cơ sở dược khác nhau mà bạn có thể làm việc.